Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
24.10.2023

İLAN

          Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, Erzurum ili ve yargı çevremize bağlı Aşkale, Çat, Horasan, Pasinler, İspir, Karayazı ve Tortum Adliyeleri ile Ağır Ceza Merkezi olan Oltu ve Hınıs Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercüman görevi yapmak üzere 2024 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.

          BAŞVURU ŞARTLARI:
          a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
          b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması
          c) En az ilkokul mezunu olması 
          d) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması 
          e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun da yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olması veya hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verilmemiş olması
          f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması
          g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi
          h) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması 

          BAŞVURU USULÜ:

          Başvuru Yeri: Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na tercümanlık ilan metni ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğin temini ile komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

          Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapma amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 24 Ekim 2023 Salı günü başlayıp 24 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.


         BAŞVURU FORMUNA EKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR 
         a) Nüfus cüzdanı örneği 
         b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği.
         c) Tercüman olma isteği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
         d) İki adet vesikalık fotoğraf
         e) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı ya da Komisyonca onaylanmış örneği
         f) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge
         g)  Adli sicil kaydı eklenmesi gerekir.
         Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.


         BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
         Komisyonumuzca başvurular değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakamesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğini 6. Maddesindeki şartları haiz olmaması halinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az 7 gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.


          YEMİN:

          Listeye kabul edilenlere yemin tarihi ve yeri ilerleyen tarihlerde Adliyemiz sitesinde ilan edilecektir.


          LİSTELERİN İLANI:
          Yemin eden Tercümanlardan oluşan liste Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
           İlan olunur.

                                       

EK: TERCÜMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr